Thursday, 25 June 2020

Income certificate આવક અંગેનું પ્રમાણપત્ર (દાખલો) મેળવવા માટે નું ફોર્મ આવકનો દાખલો મેળવવા માટે શહેરી વિસ્તાર માટે મામલતદાર કચેરી તથા ગ્રામી...
SEBC Certificate સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાતવર્ગ નું પ્રમાણપત્ર કેવી રીતે બનાવી શકાય તેના માટે નું ફોર્મ ડાઉનલોડ કરો. અરજી કરતી વખતે એક ...
જાતિનું પ્રમાણપત્ર માટે અરજદાર ઓનલાઇન અરજી કરી શકશે. આ તમામ એપ્લિકેશન સામાન્ય સેવા પોર્ટલ એટલે ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ પર ઉપલબ્ધ છે જાતિનું પ્ર...

Sunday, 21 June 2020

જય ભિડભંજન દાદા 🚩 નવી યાદી હનુમાન દાદા બગિચા માટે ફાળો ચૌધરી શૈલેષભાઈ ઈશ્વરભાઈ 11000 ઠાકોર દશરથજી કુંવરજી 3100 રોકડા પિલિયાતર શંકરભાઈ બાબરા...