વિદ્યાર્થીઓ માટે/શૈક્ષણિક યોજનાઓ


  • RTE-રાઈટ ટુ એજ્યુકેશન યોજના વિશે માહિતી મેળવવા.


 

  • ધો-૧૧ અને ૧૨ સાયન્સના વિદ્યાર્થીઓ માટે ટ્યુશન ફી સહાય વિશે માહિતી મેળવવા.


 

  • મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના-MYSY વિશે માહિતી મેળવવા.


 

  • વિદેશ અભ્યાસ અર્થે જવા માટે લોન વિશે માહિતી મેળવવા.